ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – OPIS SZKOLENIA

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami, technikami i narzędziami zarządzania projektami. Program szkolenia oparty jest  o procesy zarządcze metodyki PRINCE2®, techniki rekomendowane przez International Project Management Association oraz metodyki zwinne z rodziny Agile, w tym Scrum Framework.

W wyniku takiego połączenia uczestnicy szkolenia otrzymują nie tylko wiedzę na temat procesów zarządzania projektami jednej z wiodących metodyk, ale również poznają praktyczne sposoby i techniki zarządcze, możliwe do natychmiastowego wykorzystania w prowadzonych przez siebie przedsięwzięciach, dostosowując metodykę i podejście projektowe do skali i charakteru prowadzonych przez siebie przedsięwzięć.

Podczas intensywnych warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonują zadania oparte studium przypadku, wypracowują synergiczny sposób współpracy grupowej, poznają zarówno twarde, jak i miękkie aspekty zarządzania projektem.

Kurs przeprowadzany jest w formie interaktywnych warsztatów poprzedzonych krótkimi prezentacjami wprowadzającymi w kolejne elementy metodyki i technik zarządzania projektem, podczas których uczestnicy w grupach opracowują praktyczne zagadnienia związane z tematyką kursu. Kurs oparty jest o zespołową pracę nad studiami przypadków. Dzięki temu uczestnicy są w stanie prześledzić oraz samodzielnie wykonać zadania związane z analizą i planowaniem projektu w tym: opisanie uzasadnienia biznesowego projektu, zbudowanie zespołu zarządzania projektem, wykonanie analizy środowiska i analizy udziałowców projektu, przeprowadzenie analizy problemu i celów projektu, wykonanie analizy ryzyka, diagramu następstw produktów, diagramu sieciowego, wyznaczenie ścieżki krytycznej, podział zakresu na pakiety prac, zbilansowanie zasobów, monitorowanie i kontrolowanie prac w projektach.

 

Cele/efekty szkolenia:

 

Uczestnik szkolenia:

•  Określa cele projektu w kategoriach mierzalnych rezultatów

•  Dokonuje analizy interesariuszy projektu

•  Buduje zespół projektowy wskazując osoby ze środowiska projektu do pełnienia wskazanych w projekcie ról

•  Tworzy realny harmonogram realizacji projektu

•  Dokonuje analizy ryzyk w projekcie

•  Zna zasady komunikacji i operacyjnego zarządzania projektem w tym analizy i raportowania stanu projektu

•  Zarządza pracami wykorzystując zarówno tradycyjne procesy jak i podejścia adaptacyjne (Agile)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin