International MBA

 

O programie

 

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to całkowicie międzynarodowe studia MBA, prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera programu –
StGallen Integrated imt Business School, który zapewnia blisko połowę kadry wykładowców. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę z rozwojem kompetencji miękkich.

 

Co wyróżnia program International MBA?

 • Połączenie rzetelnej wiedzy z rozwojem kompetencji miękkich,
 • konfiguracja zajęć stworzona w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania,
 • szwajcarska szkoła partnerska oraz szwajcarska jakość prowadzonych zajęć,
 • europejska kadra wykładowców o potwierdzonych osiągnięciach biznesowych i naukowych.

Program International MBA zaprojektowano w taki sposób, aby studenci rozwijali zarówno wiedzę z zakresu procesów ekonomicznych jak i biznesowych. Omawiamy i wspólnie analizujemy konkretne aspekty zarządzania firmą. Taka struktura jest doceniana przez słuchaczy i gwarantuje, że każdy uczestnik przełoży pozyskaną wiedzę na praktyczne działanie. Poszczególne kursy są ze sobą powiązane i tworzą unikalną kombinację, pomagającą naszym absolwentom odnieść sukces i stać się bardziej efektywnymi i skutecznymi liderami.  

Networking 

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

Prestiż Dyplomu

Absolwenci studiów International MBA otrzymują wspólny dyplom wydany przez renomowane instytucje edukacyjne, kształcące na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i StGallen Integrated imt Business School.

 

Profil słuchacza

 • Program International MBA jest skierowany do średniej i wyższej kadry menedżerskiej, menedżerów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie Integrated Management. Program adresowany jest także do przedsiębiorców i startupowców, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie różnych funkcji zarządzania. 
 • Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej trzyletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów rekomendujących. 
 • Studia International MBA wymagają nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami programu. 
 • Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria: doświadczenie zawodowe, pozycja kandydata w strukturze przedsiębiorstwa, pozycja firmy na rynku, dziedzina i zakres działalności, a nawet kierunek wykształcenia kandydata. 
 

Program studiów International MBA

Zawartość merytoryczna i kolejność przeprowadzania przedmiotów są tak zaplanowane, aby słuchacze mogli odnieść jak największe korzyści z procesu kształcenia. Zawartość modułów może się zmieniać w poszczególnych latach, ponieważ chcemy, aby program odpowiadał aktualnej rzeczywistości. 
Przedmioty do wyboru stanowią elastyczną część programu nauczania i pozwalają na personalizację i dostosowanie do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. W rezultacie słuchacze każdej edycji otrzymują wyjątkowy program dostosowany do ich potrzeb.

 

 

Poznaj nas bliżej

 

Szkoła partnerska

StGallen Integrated imt Business School

Management Valley St. Gallen, mieszcząca się pomiędzy dwoma łańcuchami górskimi, Rosenberg i Fraudenberg, do czasów I wojny światowej była centrum światowego przemysłu hafciarskiego. Wraz z rozwojem przemysłu i samego miasta St. Gallen, 25 maja 1898 roku Wielka Rada Kantonu St. Gallen powołała do życia Akademię Handlową (późniejsze Kolegium Handlowe, Hochschule St. Gallen, dziś Universität St. Gallen).

StGallen Integrated imt Business School z dumą kontynuuje tradycję tzw. St. Gallen Approach, zapoczątkowanego przez pracę prof. Hansa Ulricha i prof. Knuta Bleichera nazywaną „St. Gallen Management Model”, znaną też jako „St. Gallen Management Concept”.

Prof. Hans Ulrich, założyciel St. Gallen Institute of Business Administration (IfB) i inicjator przekształcenia dawnej Hochschule St. Gallen (HSG) w Universität St. Gallen, w swoich badaniach szczegółowo zajmował się zagadnieniami związanymi z wymogami współczesnych teorii zarządzania. „St. Gallen Management Model”, po raz pierwszy opisany w 1968 roku w pracy “The company as a productive social system”, przedstawił ramy odniesienia, które koncentrują się na wielowymiarowym przywództwie i zintegrowanym podejściu do zarządzania. Kluczowym elementem tego podejścia jest postrzeganie przedsiębiorstw z perspektywy systemowej, w której elementy firmy i podmioty ekonomiczne wchodzą w dynamiczne interakcje w złożonym i stale zmieniającym się otoczeniu. 

Model ten był stale rozwijany i aktualizowany z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia i technologii w ciągu ostatnich 50 lat. Następca prof. Ulricha w St. Gallen, profesor Knut Bleicher, kontynuował jego pracę i skupił się na jej praktycznej implementacji, a ponadto w 1991 r. pogłębił model w swoim fundamentalnym dziele "The Concept of Integrated Management". Celem Knuta Bleichera było wyjście poza model prof. Ulricha i dostarczenie współczesnym menedżerom tej koncepcji jako zasady przewodniej dla ich ciągłych rozważań istotnych problemów zarządzania w ustrukturyzowany, holistyczny sposób.

W „Integrated Management Concept” prof. Bleicher pokazuje, jakie korekty pozwalają przynajmniej rozszyfrować współzależności istniejące wewnątrz przedsiębiorstwa. W ten sposób nawiązuje do spostrzeżeń Hansa Ulricha i rozwija ponadczasowy, elastyczny model, pozwalający reagować na sytuacje w coraz bardziej złożonym świecie. Ósme wydanie tego dzieła (2011 r.) zawiera dodatkowy nowy rozdział poświęcony praktycznemu wdrożeniu, autorstwa Christiana Abegglena, współzałożyciela i ówczesnego dyrektora zarządzającego St. Gallen Business School.

W 9. wydaniu, opublikowanym w lipcu 2017 r. pod redakcją Christiana Abegglena, szczególną uwagę zwrócono na temat zastosowania koncepcji w praktyce oraz na pytania dotyczące nowoczesnego przywództwa w czasach technologii cyfrowych. Tak zwany nawigator wiedzy, opracowany przez Christiana Abegglena, wspiera zastosowanie, odniesienie, cross-reading i przełożenie z teorii na praktykę. W 10. wydaniu, ponownie pod redakcją prof. dr Christiana Abegglena (opublikowanym w 2021 r.), wprowadzono St. Gallen Management HAUS, jako bardziej praktyczną strukturę umożliwiającą skuteczne stosowanie zintegrowanego zarządzania w przedsiębiorstwie. Ponadto, dodano całkowicie nowy rozdział poświęcony zarządzaniu operacyjnemu, pomagającemu wdrażać nowe strategie.

Dziś, w warunkach rosnącej złożoności otoczenia biznesowego, zwłaszcza w związku z globalnymi łańcuchami dostaw, zarządzaniem dużymi zbiorami danych, dalszą cyfryzacją biznesu, sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym itp., koncepcja zarządzania St. Gallen staje się jeszcze bardziej przydatna, ale wymaga też bardziej dynamicznego rozwoju. Stąd też, 50 lat po zaprezentowaniu modelu zarządzania St. Gallen i ponad 30 lat od założenia St. Gallen Business School, aby wznieść ten model na jeszcze wyższy poziom, kładąc nacisk na znaczenie wzajemnego przenikania się zarządzania i technologii, pojawiła się potrzeba przebudowy St. Gallen Business School i oparcia jej na informacji i technologii. StGallen Integrated imt Business School jest instytucją, która kontynuuje dziedzictwo tak zwanych "St. Gallen Management Approaches" i przenosi je na wyższy poziom.

Przebudowa i rebranding wymagają również zmian instytucjonalnych, aby szkoła mogła służyć jako platforma integracyjna dla współistniejących prywatnych szkół biznesu, uczelni technicznych, firm konsultingowych, centrów zarządzania i innych instytucji zrzeszonych wokół Uniwersytetu St. Gallen - wizja Hansa Ulricha dotycząca budowy "Management Valley" staje się rzeczywistością.

Wierzymy, że wszystkie powyższe zmiany, a zwłaszcza wzmocnienie komponentów informatycznych i technologicznych w obecnych modułach programu International MBA oferowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu, będą atrakcyjne dla uczestników studiów.

 

 

Organizacja zajęć

 • Studia International MBA trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej.
 • Studia obejmują 510 godzin zajęć. 
 • 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzane są także zaliczenia i egzaminy końcowe oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.​
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, zazwyczaj:
  - piątek w godz. 15.00–21.00,
  - sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00.
 • W roku akademickim organizowanych jest około 10 zjazdów (spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu).
 

Rekrutacja

Kandydat na studia International MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

 

Etapy rekrutacji krok po kroku


 

2. WERYFIKACJA KANDYDATA
 • Bezpłatna weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
 • Kontakt z kandydatem i potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu rekrutacji.
3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 • podanie, list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • podpisany kwestionariusz kandydata
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN, opłacanej po pozytywnej weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydata
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
4. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
5. LISTY REKOMENDUJĄCE
 • Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
6. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.

 

7. EGZAMIN REKRUTACYJNY
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • Przykładowy test GMAT
8. DECYZJA I INFORMACJA O WYNIKU
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.
 

Czesne

Koszt uczestnictwa w całym Programie International MBA wynosi 12 500 EUR lub 59 000 PLN.

 • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca.
 • Osoby fizyczne dokonują płatności w EUR lub PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.
 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
  I rata (30% czesnego)
  II rata (25% czesnego)
  III rata (25% czesnego)
  IV rata (20% czesnego)
 • Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

Finansowanie studiów:

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę
 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl

Dofinansowanie:

 • Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

Opłata rekrutacyjna:

 • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura MBA potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.

Dane do wpłaty:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu
Alior Bank SA
SWIFT: ALBPPLPW

Dla płatności w EURO:

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Alior Bank SA nr PL 59 2490 0005 0000 4600 1886 2857

Dla płatności w PLN:

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Alior Bank SA nr PL 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380   

Akty prawne:

 

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA słuchacz otrzymuje:

 • wspólny dyplom International MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i StGallen Integrated imt Business School ze Szwajcarii,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA,
 • transkrypt ocen.

 

 

Wykładowcy

Loading...

 

Rankingi

Rankingi Programu International MBA:

2021

Ranking MBA Perspektywy® 2021 Program International MBA:

 • 8 miejsce wśród najlepszych studiów MBA w Polsce,
 • 2 miejsce w kategorii Studenci programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wielokulturowość oraz doświadczenie managerskie i zawodowe),
 • 4 miejsce w kategorii Cechy merytoryczne programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagania, program studiów, sesje zagraniczne),

2020

 • Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

 

 

Skontaktuj się z nami!

DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA

mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

DYREKTOR PROGRAMU

dr Monika Sady
E-mail: imbadirector@uek.krakow.pl

MENEDŻER PROGRAMU

mgr Gabriela Paleta
E-mail: imba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 55 68

Jesteś zainteresowany/a kierunkiem? Napisz do nas!

Wkrótce się do Ciebie odezwiemy.

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) -> treść klauzuli informacyjnej

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin