MBA IT

 

O programie

 

Zapraszamy na zapoznanie się z programami MBA - Executive, International i KSB MBA + Master - rekrutacja przedłużona do 30 września

 

Celem studiów MBA IT jest przygotowanie kadry zarządzającej dla sektora IT oraz pionów technologicznych oraz inżynieryjnych w firmach z różnych branż. Wiodącym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozwijaniu kariery na ścieżce menedżerskiej w branży IT oraz technologicznej.

Hitachi Vantara, Sabre PolandGlobalLogicKrakowski Park Technologiczny oraz Hitachi Energy dołączyło do grona Partnerów kierunku i wspiera nas merytorycznie w pierwszej edycji programu MBA IT.

 

Co wyróżnia program MBA IT?

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji zarządzcych w sektorze IT oraz pionach technologicznych i inżynieryjnych w firmach z różnych branż. Wiodącym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozwijaniu kariery na ścieżce menedżerskiej w branży IT oraz technologicznej. Celem studiów jest edukacja dyrektorów, menedżerów i liderów w dziedzinach nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, strategii zarządzania organizacją, budowania kultury innowacji opartej na autonomii, zaufaniu i transparentności.

Prestiż Dyplomu

 • Absolwenci otrzymują dyplom wydany przez renomowaną instytucję edukacyjną, kształcącą na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA IT oraz transkrypt ocen.

Wydarzenia Towarzyszące

Wszystkim studentom MBA IT zapewniamy miejsca na dedykowanych spotkaniach zogniskowanych wokół tematyki zarządzania organizacją IT, przywództwa w branży tech, budowania kultury organizacyjnej w oparciu o Agile i Lean oraz rozwoju produktu i zespołów wysokoefektywnych gromadzących:

 • liderów branży IT z dużych organizacji, software house’ów oraz startup'ów
 • CEO, dyrektorów, managerów, ekspertów i praktyków biznesowych

​prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, prelekcji oraz warsztatów. Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie internetowej.

Wykłady Gościnne

Podstawowy program studiów MBA IT wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przez ekspertów oraz liderów branży nowych technologii. Szczegóły i opisy wykładów gościnnych publikować będziemy na bieżąco w dedykowanej sekcji naszego bloga.

Partnerzy Kierunku MBA IT

Program wspierają firmy i organizację należące do sektora IT, którym przyświeca ten sam cel, co organizatorom studiów  MBA IT KSB UEK. Wspólne działanie motywują edukacją dyrektorów, menedżerów i liderów w dziedzinach nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, strategii zarządzania organizacją, budowaniem kultury innowacji opartej na autonomii, zaufaniu i transparentności.

 • Freenovation
 • Hitachi Vantara
 • Sabre
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Hitachi Energy

Wiedza i Umiejętności

Absolwent studiów MBA IT ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania organizacją i budowania jej przewagi konkurencyjnej w oparciu o IT oraz kulturę innowacji. Zna teorie, metody i narzędzia, które są kluczowe w realizowaniu funkcji przywódczych w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: zarządzanie zmianą, transformacja cyfrowa, budowanie i zarządzanie zespołami wysokoefektywnymi, kształtowanie kultury organizacyjnej. Zna i rozumie teorie, metody, techniki i narzędzia w zakresie zarządzania projektem, programem, portfolio oraz rozwojem produktu z uwzględnieniem filozofii Lean oraz Agile w kontekście lokalnym, międzynarodowym i globalnym. Rozumie zakres współczesnych i przyszłych wyzwań zarządzania organizacjami IT oraz pionami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji, rozwoju talentów i technologii.

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do świadomego i celowego budowania przewagi konkurencyjnej organizacji w oparciu o IT oraz kulturę organizacyjną. Potrafi prawidłowo selekcjonować, interpretować i analizować informacje, aby wyjaśniać zjawiska oraz procesy w zmiennym, dynamicznym i niepewnym środowisku zarządzania IT. Rozumie w jaki sposób dobierać i stosować właściwe metody, narzędzia, systemy i platformy komunikacji oraz prezentacji dla różnych grup interesariuszy. Potrafi skutecznie przeprowadzić organizację przez zmianę i efektywnie komunikować się w kryzysie oraz merytorycznie i celowo wdrażać stopniowo transformację technologiczną i cyfrową w wybranych pionach lub w całej organizacji. Wie jak budować, angażować i motywować do pracy zespoły samoorganizujące się, działające w oparciu o kulturę zaufania, szacunku, transparentności, informacji zwrotnej oraz różnorodności.

Kończący studia MBA IT są gotowi do kierowania organizacją IT lub pionem technologicznym z uwzględnieniem świadomego budowania marki pracodawcy odpowiedzialnego społecznie oraz gotowego na przyszłość w kontekście trendów technologicznych, organizacyjnych i zarządczych. Rozumieją znaczenie wiedzy, wymiany, doświadczenia, dobrych praktyk i współpracy w rozwiązywaniu problemów biznesowych charakterystycznych dla sektora IT oraz Tech.

Rozwój Zawodowy

Studia MBA IT przygotowują do pełnienia ról liderskich i strategicznych w organizacjach IT:

 • IT Manager / Dyrektor IT
 • Software Engineering Director
 • Product Development Director
 • VP of IT / VP of Technology / VP of Engineering
 • Managing Director / Country Manager
 • ​Relacje i Networking

Uczestnicy studiów MBA IT otrzymują dostęp do sieci ekspertów oraz osób pracujących na stanowiskach związanych z programem studiów. Dla wielu studentów studia stają się początkiem nowych wyzwań zawodowych.

 

Profil słuchacza

 • Program MBA IT jest dedykowany dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej w sektorze IT oraz technologicznym, w tym liderów i menedżerów pionów oraz departamentów IT w firmach z różnych branż.
 • Od uczestników wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz doświadczenie zawodowe w obszarze IT, technologicznym, high-tech, inżynieryjnym, innowacji lub pokrewne. 
 • Adresatami kierunku jest kadra średniego szczebla w firmach IT/high-tech/inżynieryjnych, menedżerowie, kierownicy, liderzy w pionach i departamentach IT/ technologicznych/innowacji, dyrektorzy i menedżerowie działów innowacji/badań i rozwoju (R&D)/inżynieryjnych, a także dla „Scrum Masterów”, „Agile Coach’ów” oraz liderów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz kulturą w branży IT oraz technologicznej. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2), ponieważ studia będą prowadzone częściowo w języku angielskim.
 

Program studiów MBA IT

Studia MBA IT to unikatowy program edukacyjny w skali całego kraju. Nowoczesna tematyka i forma zajęć są odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor IT oraz technologiczny. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania organizacją IT, budowania przewagi w oparciu o innowacje technologiczne, transformacji cyfrowej, wdrażania strategicznego Lean i Agile, budowania wizerunku pracodawcy IT, nowoczesnej ekonomii i finansów, zarządzania produktem, budowania i kierowania zespołami, psychologii przywództwa, oraz umiejętności menedżerskich.

Program MBA IT opiera się na trzech kluczowych filarach:

 • rzetelnej wiedzy, badaniach i teoriach, które zapewniają badacze i naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą (UEK, MIT, AGH, UJ, University of Maryland, Koźmiński)
 • doświadczeniu i najlepszych praktykach liderów i specjalistów z topowych organizacji IT i Tech (m.in.Amazon, Spotify, Hitachi, Ocado Technology, Aptiv)
 • warsztacie umiejętności i tworzenia narzędzi, który gwarantują najlepsi konsultanci i eksperci w branży (m.in. Klus Leopold, Paweł Tkaczyk, Jacek Kotarbiński, Piotr Sedlak)

 

 

Poznaj nas bliżej

 

Organizacja zajęć

 • Studia MBA IT trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej – realizację praktycznego projektu wdrożeniowego na potrzeby organizacji partnerskich.
 • Studia obejmują 500 godzin zajęć. 
 • Zajęcia są realizowane w języku polskim oraz angielskim 
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
  - piątek w godz. 17.00–20.30,
  - sobota i niedziela w godz. 9:00–16.00.
 • W ciągu jednego roku akademickiego odbywa się około 15 zjazdów.
 

Rekrutacja

Kandydat na studia MBA IT musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku liderskim i obecnie pracować w branży IT/Tech.

Studia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim. Wybrane kursy oraz część materiałów dydaktycznych i literatury jest w języku angielskim, dlatego wymagana jest od kandydatów na studia znajomość języka na poziomie B2.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

2. WERYFIKACJA KANDYDATA
 • Bezpłatna weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
 • Kontakt z kandydatem i potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu rekrutacji.
3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 • podanie, list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • podpisany kwestionariusz kandydata
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 850 PLN, opłacanej po pozytywnej weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydata
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarcze
4. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
5. LISTY REKOMENDUJĄCE
 • Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
6. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA IT czy władze UEK
7. EGZAMIN REKRUTACYJNY
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • przykładowy test GMAT
8. DECYZJA I INFORMACJA O WYNIKU
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.
 • Szczegóły programu MBA IT KSB UEK znajdziesz również na dedykowanej stronie kierunku mba-it.pl
 

Czesne

Koszt uczestnictwa w całym Programie MBA IT wynosi 52 500 PLN

 • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca.
 • Osoby fizyczne dokonują płatności PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.
 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
  I rata (30% czesnego)
  II rata (25% czesnego)
  III rata (25% czesnego)
  IV rata (20% czesnego)
 • Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

Finansowanie studiów:

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę
 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl

Dofinansowanie:

 • Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

Opłata rekrutacyjna:

 • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura MBA potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 850 PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.

Dane do wpłaty:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu
Alior Bank SA
SWIFT: ALBPPLPW

Dla płatności w PLN:

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Alior Bank SA nr PL 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380   

Akty prawne:

 

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

 • dyplom MBA IT wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA IT,
 • transkrypt ocen.

 

Wykładowcy

Loading...

 

Skontaktuj się z nami!

DYREKTOR BIURA MBA

mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

DYREKTOR PROGRAMU

dr Piotr Sedlak
E-mail: mbaitdirector@uek.krakow.pl

DYREKTOR MERYTORYCZNY

mgr Justyna Pawlak-Mihułka
E-mail: justyna.mihulka@freenovation.org

MENEDŻER PROGRAMU

lic. Katarzyna Fedewicz
E-mail: mbait@uek.krakow.pl

Jesteś zainteresowany/a kierunkiem? Napisz do nas!

Wkrótce się do Ciebie odezwiemy.

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) -> treść klauzuli informacyjnej

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin